BUSINESS IMPROVEMENT PROJECT MANAGEMENT

... met raad en daad.

HOE

Welke uitgangspunten hanteert Auxilicon en wat heeft u daar aan? 

Auxilicon … 

- is probleemeigenaar van uw project en zorgt dat het binnen de gestelde inhoudelijke kaders, op tijd en binnen het budget af komt. U blijft uiteraard opdrachtgever, maar delegeert de uitvoering aan Auxilicon, zodat u ontzorgd bent en er niet wakker van hoeft te liggen.

- gebruikt beproefde modellen, zoals 5S en Lean Manufacturing, maar zit er niet strikt aan vast. De oplossing zit immers niet in een model maar in het logisch en nuchter nadenken over verbeteringen in uw concrete situatie.

- werkt het liefst bij u op locatie om optimaal voeling te hebben met uw bedrijf en uw medewerkers.

- is een kleine flexibele organisatie met een no-nonsense cultuur gericht op praktische en toepasbare adviezen waar u daadwerkelijk wat aan heeft. 

- kijkt met een onbevangen blik naar uw bedrijf vanuit een fris en vaak nieuw perspectief. U profiteert bovendien van de ervaringen bij andere bedrijven.

- maakt tijdens ene project graag gebruik van een gedeelte van de tijd en de kennis van uw eigen medewerkers om deeltaken uit te voeren. De inzet daarvan gebeurt in nauw overleg met u.

- vindt dat veranderen van bedrijfsprocessen alleen succesvol kan zijn wanneer mensen mee veranderen. Daarvoor is het nodig dat kennis, houding en gedrag van leidinggevenden en medewerkers mee veranderen. Tweezijdige communicatie is daarbij de sleutel tot succes.

- gelooft in het eigen probleemoplossend vermogen van mensen op de werkvloer en geeft hun graag het vertrouwen en de verantwoordelijkheid om zaken zelf te verbeteren. Uw medewerkers raken meer gemotiveerd en zien continu verbeteren als een persoonlijke uitdaging. Verbeteringen verankeren hierdoor sterker in de organisatie en de resultaten zijn langer zichtbaar.

- integreert graag verbeteringen in uw dagelijks werk. Bij voorkeur door pragmatische oplossingen in de reguliere bedrijfsvoering. Het gaat vaak om kleine maar wel relevante aanpassingen, waar u direct het resultaat van ziet.

- is uw sparringpartner tijdens het project over het proces en de inhoud. Regelmatige contactmomenten houden ons beiden scherp.

 

Wat houdt projectmatig werken precies in?

U wilt uw bedrijfsprocessen eens grondig onder handen nemen, om niet voortdurend tegen dezelfde problemen aan te lopen die u steeds ad hoc oplost. Het ontbreekt u echter aan tijd en capaciteit. Er is immers altijd wel een operationeel probleem dat schreeuwt om aandacht. U kunt dat dilemma oplossen door het projectmatig aan te pakken. Er is sprake van een project wanneer u een specifieke opdracht heeft die binnen een bepaalde tijd en volgens een vast budget moet worden afgerond. 

Auxilicon zorgt dat er een duidelijke projectbeschrijving komt volgens een helder stappenplan. Vervolgens zorgen wij als projectleider voor de bewaking en de uitvoering van het project. Projectmedewerkers uit uw organisatie werken een bepaald aantal uren mee aan het project totdat het klaar is. Als opdrachtgever hoeft u alleen op gezette tijden te beslissen over vervolgstappen in het project. Auxilicon legt deze beslismomenten actief aan u voor tijdens een periodiek projectoverleg, bijvoorbeeld tijdens een management bijeenkomst.

 

Wat levert Auxilicon op tijdens een project?

Tijdens een project levert Auxilicon diverse zaken op die al naar gelang de aard van het project verschillen. 

- Bij verbetering van bedrijfsprocessen en Lean Management is dat een gedegen procesbeschrijving met controle momenten (loops) die het eigen management uitvoert.

- Bij de implementatie van de zogeheten 5S methode gaat het om een langer traject waarvoor een compleet implementatieplan wordt gemaakt. Dit omvat onder andere procesbegeleiding, visueel management, auditstructuur, rapportage en coaching van leidinggevenden. Ook kunt u denken aan training van medewerkers, heisessies met management en groepspresentaties.

- Bij de implementatie van projectmatig werken gaat het om een onderzoeksrapport waarin de Ist en de Soll situatie zijn beschreven. Verder omvat dit de training en coaching van leidinggevenden en medewerkers en het definiëren van taken en verantwoordelijkheden.